iq business

За нас

 

      Камарата на независимите оценители в България – Регионална колегия – Варна е учредена на Учредително събрание, състояло се в гр. Варна на 14 юли 2009 г. и утвърдена от УС на КНОБ на 16 януари 2010 г. Тя е териториална структура, упражняваща дейности в съответствие със Закона за независимите оценители (обнародван в ДВ бр. 98 от 14 ноември 2008 год., в сила от 15 декември 2008 год. и посл. допълнения и изменения) и Устава на КНОБ (посл. изменения и допълнения). Регионалната колегия не е юридическо лице, но има собствен бюджет. Организира и ръководи своята дейност съгласно Правилника за устройство и дейността на регионалните колегии на Камарата на независимите оценители в България (Приет на заседание на ИОС на КНОБ на 17.11.2012г.)

     6.1

Органите на управление са:

  • Общо събрание на Регионалната колегия;
  • Съвет на Регионалната колегия, в това число:
  • Председател на Съвета на Регионалната колегия
Людмил Велинов с e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  • Членове на Съвета на Регионалната колегия:
 
 
 
 
 
 
 
  •  Контрольор на Регионалната колегия;

Технически сътрудник на Регионалната колегия;
Цветелина Атанасова с e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 Членове на колегията са физически лица с оценителска правоспособност от Варненска, Добричка и Силистренска област, вписани в Регистъра на независимите оценители.

Регионална колегия - Варна извършва дейност в полза на своите членове следвайки приоритетите, целите и задачите на КНОБ за утвърждаване на професията на независимия оценител:

  • представлява своите членове пред КНОБ, регионални и национални институции;
  • организира процес на обучение и квалификация на оценители и кандидати за такива, в съответствие със задачите на КНОБ;
  • създава, поддържа и актуализира Регистър на своите членове;
  • съдейства за премахване на монопола в оценителската практика.

Връзка към сайта на Камара на независимите оценители в България