iq business

Квалификационна дискусия 02.09.2023г. PDF Print E-mail

 

Файлове: Заявление, Програма

ПОКАНА

 КНОБ, РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ВАРНА

 организира квалификационно мероприятие - дискусия на тема:

 ,,ПАЗАРНА ОЦЕНКА НА РЕПУТАЦИЯ”

 с насоченост към оценителска правоспособност „Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения“, което ще се проведе на 02.09.2023 г. онлайн чрез платформа ZOOM. Може да представлява интерес и за оценителите на търговски дружества и вземания.

 За участие в квалификационното мероприятие КНОБ ще издаде индивидуални удостоверения на участниците.

 Модератор: Весел Пендичев – Магистър инженер, юрист ВЕСЕЛ ПЕНДИЧЕВ – вещо лице в съдебната система, дипломиран патентен специалист – марки, дизайн, патенти, национален и европейски патентен представител, експерт към Агенцията по вписванията, експерт към Комисията за финансов надзор, експерт към НАП, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения; оценител на активи в сферата на декоративни изкуства, дизайн, антиквариат и недвижими имоти и паметници на културата; Сертифициран експерт по „Методи за определяне на пазарни цени. Данъчни аспекти”. Дългогодишен член на Учебно-методичния съвет и Съвета по методология и квалификация към КНОБ. Лектор по интелектуална и индустриална собственост. Ръководител на екип по Права на Интелектуална и Индустриална собственост и други фактически отношения.

 Условия за участие в квалификационния семинар:

Цена за участие на членове на КНОБ – 72,00 /седемдесет и два/ лв. с ДДС

За други участници – цена за участие 114,00 /сто и четиринадесет/ лв. с ДДС.

 Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN: BG82 BPBI 7942 1079 5016 19,

BIC:BPBIBGSF

Банка:"Юробанк България" АД

Титуляр : КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ /КНОБ/

 В основанието на платежния документ задължително се вписва: "Квал. дискусия 02.09.2023 г., трите имена и ЕГН"

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва на електронната поща на Регионална колегия Варна, с изпращане на заявление и копие на платежен документ. Е-mail адрес: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it