iq business

Често задавани въпроси

 

1. Кой може да стане член на Камарата на независимите оценители в България?  

Член на Камарата на независимите оценители в България може да стане всеки, който е придобил правоспособност съгласно чл. 7 от Закона за независимите оценители.

2. Как се става член на Регионална колегия – Варна?

Член на Регионална колегия Варна може да бъде всеки независим оценител, вписан в регистъра към КНОБ, живеещ на територията на области Варна, Добрич и Силистра. За целта се заплаща членски внос, попълва се заявление декларация за членство в КНОБ и Регионална колегия Варна (за тези, които все още не членуват в Камарата). Посочените документи се представят в офиса на РК Варна, заедно с копие на платежно за членския внос.

3. Какъв е размерът на членския внос и кога се заплаща?

Размерът на членския внос се определя от Общото събрание на КНОБ. За 2021г. размерът на членския внос е 120лв. Срокът за неговото плащане е до 28 ФЕВРУАРИ НА ТЕКУЩАТА ГОДИНА .

4. Мога ли да заплатя членския внос на КНОБ, чрез сметка на Регионална колегия – Варна?

Членският внос на КНОБ може да бъде заплатен от членове на РК – Варна в сметката на Регионална колегия Варна:

Банкова сметка :    "Юробанк България" АД

BIC: BPBIBGSF

IBAN: BG82 BPBI 7942 1079 5016 19

ЕИК : 175681478

5. Къде и как мога да представя конкретни препоръки, забележки, становища или сигнали?

Конкретни препоръки могат да бъдат представени в офиса на РК Варна,  офиса на КНОБ, по време на събрания, както и чрез електронна поща или форма за запитване в сайта на КНОБ или РК Варна.

Жалби и сигнали могат да бъдат подадени чрез Регионална колегия Варна или в офиса на КНОБ. Управителният съвет на РК разглежда случая и прави опит за колегиално разрешаване на спора. При непримиримост на страните, всички материали и жалбата се изпращат в Комисията по професионална етика.

6. Какви мероприятия се организират от Регионална колегия – Варна?

Регионална колегия Варна организира семинари, кръгли маси и дискусии на теми, актуални за независимите оценители. Темите са съобразени с предложенията на нейните членове. В мероприятията могат да участват членове на РК-Варна и КНОБ, както и независими оценители, които не са членове на КНОБ, при определени условия.

7. Кога се организират общи събрания на КНОБ и РК – Варна?

Общото събрание на КНОБ е редовно или извънредно. Редовното общо събрание се свиква ежегодно, а извънредното може да се свика по решение на управителния съвет или по искане на най-малко една десета от членовете на камарата.

8. Как мога да придобия оценителска правоспособност?

Правоспособност на независим оценител се придобива след:

1. успешно полагане на изпит пред Камарата на независимите оценители по процедура, приета от общото събрание на камарата;

2. писмено деклариране от лицето, че ще спазва Кодекса за професионална етика на независимите оценители и ще прилага утвърдените от общото събрание на Камарата на независимите оценители стандарти за оценяване;

3. вписване в регистъра към Камарата на независимите оценители и получаване на сертификат за правоспособност на независим оценител.

9. Какво ми дава тази правоспособност?

Съгласно чл. 5 от ЗНО независимият оценител е лице, което въз основа на регистрация в регистъра на независимите оценители има право да изготвя и подписва доклад за оценка на обекти, подлежащи на оценяване, като прилага необходимите стандарти.

10. Възможно ли е да бъде прекратена оценителската правоспособност?

Оценителската правоспособност може да бъде отнета /т.е. независимият оценител да бъде заличен от регистъра/ при наличие на някое от изброените в чл.11 от Закона за независимия оценител обстоятелства:

1. заличаване на лицето от търговския регистър или при обявяването му в ликвидация или в несъстоятелност;

2. неосъществяване на дейност като независим оценител за срок, по-дълъг от три години, с изключение на случаите, когато чуждестранно лице не извършва постоянна дейност на територията на Република България;

3. неизпълнение на задължението по чл. 10, ал. 2/ Независимият оценител представя ежегодно до 30 юни в Камарата на независимите оценители годишен отчет за извършената дейност за изтеклата година по ред, определен от управителния съвет./;

4. установяване, че независимият оценител е престанал да отговаря на някое от изискванията на чл. 8, ал. 1 или чл. 17, ал. 1, 2 и 3;

5. неизпълнение на задължението по чл. 21;

6. изготвяне и подписване на три оценки, при извършването на които са установени нарушения по чл. 42;

7. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г.) неплащане на глоба по чл. 36, ал. 1, т. 2 или неплащане на разходите по чл. 44, ал. 3;

8. подадена молба.

11. Какви са различните видове и ограничения на оценителската правоспособност?

Съгласно чл.6 от ЗНО, независимият оценител може да получи правоспособност за извършване на следните видове оценки на:

1. недвижими имоти;

2. недвижими културни ценности;

3. машини и съоръжения;

4. права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения;

5. търговски предприятия и вземания;

6. финансови активи и финансови институции;

7. други активи, включително произведения на изкуството, които не са движими културни ценности;

8. земеделски земи и трайни насаждения;

9. поземлени имоти в горски територии.

Независимият оценител може за изготвя и подписва доклади за оценка на обекти в съответствие с притежавания от него сертификат.

12. Кои юридически лица могат да получат сертификат за оценителска правоспособност?

За да получат сертификат за оценителска правоспособност, юридическите лица трябва да отговарят на следните изисквания, посочени в ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ, глава Трета:

1.Което е регистрирано по Търговския закон или по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, с основен предмет на дейност извършване на оценки;

2.В което поне един от управителите или член на управителния орган на дружеството е правоспособен независим оценител;

3.Което е представило списък с независимите оценители, които работят към него.

4.Което писмено е декларирало, че ще спазва Кодекса за професионална етика на независимите оценители и ще прилага утвърдените от Общото събрание на Камарата стандарти за оценяване.