iq business

Квалификационна дискусия 12.11.2022 г. PDF Print E-mail

 

файлове: заявление, Програма

ПОКАНА

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ВАРНА НА КНОБ

организира квалификационно мероприятие - дискусия на тема:

 ,,ПАЗАРНА ЦЕНА НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОЦЕНКА. МОДЕЛИ ЗА ОЦЕНКА“

с насоченост към оценителска правоспособност „Поземлени имоти в горски територии“, което ще се проведе на 12.11.2022 г. онлайн чрез платформа ZOOM

 За участие в квалификационното мероприятие КНОБ ще издаде индивидуални удостоверения на участниците. Призната квалификация за специалност – поземлени имоти в горски територии.

 Модератор: инж. Живка Иванова – инженер- лесовъд, сертифициран оценител на: "поземлени имоти в горски територии". Работила е в държавната администрация – РДГ Варна, като се е занимавала с проверка на пазарни оценки, оценителска дейност – изготвяне и проверка на пазарни оценки с 10 годишен опит.

 Условия за участие в квалификационния семинар:

Цена за участие на членове на КНОБ – 30,00 /тридесет/ лв. крайна цена.

За други участници – цена за участие 60,00 /шестдесет/ лв. с ДДС.

 Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN: BG82 BPBI 7942 1079 5016 19,

BIC:BPBIBGSF

Банка:"Юробанк България" АД

Титуляр : КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ /КНОБ/

В основанието на платежния документ задължително се вписва: "Квал. дискусия 12.11.2022 г., трите имена и ЕГН"

 Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва на електронната поща на Регионална колегия Варна, с изпращане на заявление и копие на платежен документ. Е-mail адрес: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 Тел. за информация: 0879843211

Краен срок за регистрация: 10.11.2022 г. включително.

До 11.11.2022 г. всички участници ще получат на посочен от тях имейл в заявлението, линк за участие в квалификационното мероприятие. На участниците в дискусията ще бъде издаден сертификат от КНОБ за 5 часа надграждащо обучение