iq business

Квалификационна дискусия 17.09.2022 г. PDF Print E-mail

 

Файлове: Програма, Заявление

ПОКАНА

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ВАРНА НА КНОБ

организира присъствено квалификационно мероприятие - дискусия с теми:

1. Строителни, конструктивни и технологични системи. Строителни книжа

2. Инвестиционен проект

3. Площоразпределение

4. Определяне на прилежаща площ към сгради

което ще се проведе на 17.09.2022 г. в гр. Варна. Мястото на провеждане ще се уточни допълнително.

Квалификационното мероприятие - дискусия ще се проведе присъствено, съгласно Програмата.

Модератор: инженер Марио Николов

Условия за участие в квалификационната дискусия:

За членове на КНОБ – 60 /шестдесет/ лева.

За други участници – цена за участие 108,00 /сто и осем / лв. с ДДС.

Цената включва: две кафе-паузи, работни материали и дискусии.

Дискусията ще се проведе при минимум 20 участници.

На всички участници ще се издаде удостоверение от КНОБ, което се зачита за изпълнение задължението на независимите оценители по чл. 18 т. 2, по реда на чл. 22 ал. 3 т. 4 от ЗНО за участие в 8 часа квалификационно мероприятие през 2022 г. за правоспособностите - недвижими имоти, недвижими културни ценности и за REV.

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN: BG82 BPBI 7942 1079 5016 19,

BIC:BPBIBGSF

Банка:"Юробанк България" АД

Титуляр : КНОБ

В основанието на платежния документ задължително се вписва: "Квал. дискусия 17.09.2022 г., трите имена и ЕГН"

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва на електронната поща на Регионална колегия Варна, с изпращане на заявление и копие на платежен документ. Е-mail адрес: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Тел. за информация: 0879843211, 0888710750

Краен срок за регистрация: 14.09.2022 г. включително.