iq business

Покана за свикване на ОС на КНОБ РК - Варна 20.09.2021г. PDF Print E-mail

 

Файлове: Регистрационна карта, пълномощно, декларация, обява

Камара на независимите оценители в България 

Регионална колегия – Варна 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ 

Съветът на Регионална колегия – Варна на основание чл.30 ал.5 от Устава и чл. 13, ал. 3 от Правилника за учредяването, устройството и дейността на регионалните колегии на КНОБ, свиква Общо събрание на 20 септември 2021 год. (понеделник), от 17.30 часа, в гр. Варна, при следния дневен ред:

1. Откриване на ОС на РК-Варна към КНОБ от Председателя на СРК - Варна.

2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК-Варна към КНОБ от Председателя на комисията по регистрацията.

3. Гласуване от ОС на РК-Варна към КНОБ състава на преброителите в зала относно установяване кворума и явното гласуване от ОС на РК-Варна към КНОБ при провеждане на събранието.

4. Утвърждаване от ОС на РК-Варна към КНОБ състава, Председателя и дейността на комисията по регистрация на участниците в ОС на РК-Варна към КНОБ.

5. Гласуване от ОС на РК-Варна към КНОБ състава и Председателя на комисията по предложенията.

6. Гласуване от ОС на РК-Варна към КНОБ състава и Председателя на комисията по тайния избор на членове на СРК, Председател на СРК и Контрольор на СРК.

7. Освобождаване от отговорност Съвета на РК-Варна за периода на целия мандат.

8. Избор на членове, председател и контрольор на Съвета на РК-Варна.

9. Закриване на ОС на РК – Варна.

 

           Регистрация на участниците от 17.00 часа до 17.30 часа на 20.09.2021 г. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава и чл. 14, ал. 1 от Правилника, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 18.30 часа на 20.09.2021 г. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

         За да присъствате на Общото събрание на РК Варна с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2021 година.

           Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК – Варна.

           Регистрация на упълномощените лица за участие в Общото събрание:

Регистрационната карта се попълва предварително от участниците в ОС и се изпраща /сканирана/ с пълномощните на регистраторите на електронния адрес на РК – Варна e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it до 17.09.2021 г.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните!

Общото събрание на РК Варна ще се проведе присъствено в гр. Варна. На всички членове на РК Варна ще бъде изпратен точен адрес на провеждане на ОС на РК Варна към КНОБ.

 Съвет на РК Варна към КНОБ