iq business

Курс по недвижими имоти 13-15.08.2021г. PDF Print E-mail

 

файлове: ЗАЯВЛЕНИЕ

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Организира квалификационен курс за придобиване оценителска правоспособност

по „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ”,

обхващащ преглед на конспекта, практически задачи и тест,

който ще се проведе от 13.08.2021 г. до 15.08.2021 г. вкл. в град Варна,

Иконимически университет - Варна, зала 220

Място на провеждане: гр. Варна, с начало 9.00 часа на 13.08.2021 г.

Информация за залата и адреса на който ще се проведе квалификационния курс ще бъдат

уточнени допълнително.

Цена на квалификационния курс:

- 450.00 /четиристотин и петдесет/ лв. - не се начислява ДДС за членове на КНОБ.

- 540.00 /петстотин и четиридесет/ лв. с вкл. ДДС за други участници.

Цената включва: учебен материал, примерни задачи и тест, кафе паузи.

Издава се сертификат за участие от КНОБ.

Регистрацията за удобство на участниците се осъществява на имейл адреса

на РК Варна на КНОБ – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , чрез подаване на заявление

/образец на заявлението е в прикачен файл към обявата/ придружено с копие

от платежен документ за извършено плащане.

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN: BG82 BPBI 7942 1079 5016 19,

BIC:BPBIBGSF

Банка:"Юробанк България" АД

Титуляр : КНОБ

В основанието на платежния документ задължително се вписва: квал. курс „НИ”-Варна, трите имена и ЕГН.

Краен срок за заплащане и регистрация: 05.08.2021 г. вкл.

Участниците в курса трябва да имат висше образование. Местата са ограничени, записването става по реда на подаване на заявлението и потвърждение от офиса на РК Варна на КНОБ.

За информация: телефон 0879 84 32 11