iq business

Квалификационен семинар 22.05.2021 г. PDF Print E-mail

 

ПОКАНА

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ВАРНА НА КНОБ

организира интерактивно квалификационно мероприятие - семинар на тема:

,,СПЕЦИФИКИ В ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ПОЗЕМЛЕНАТА РЕНТА И ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПОДХОДА ПО ПРИХОДИТЕ ПРИ ОЦЕНКА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ”

което ще се проведе на 22.05.2021 г.

За участие в квалификационното мероприятие КНОБ ще издаде индивидуални удостоверения на участниците. Призната квалификация за специалност – Земеделски земи и трайни насаждения.

Квалификационният семинар ще се проведе онлайн, съгласно Програмата.

Лектори: Мария Станимирова: доцент д-р по икономика, ръководител „Аграрна икономика“ при Икономически университет – Варна. През периода 1997 – 2003 г. участва като технически оператор и аграрикономист при изпълнение на технически дейности по възстановяване на собствеността върху земеделски земи и гори, при изграждане и осъвременяване на картата на възстановената собственост в общини от Варненска, Шуменска и Добричка област. През 2003 г. защитава дисертация на тема: „Пазарът на земеделска земя в Република България“. От 2003 г. е редовен преподавател към катедра „Аграрна икономика“ при ИУ – Варна, а от 2010 г. – доцент по научната специалност „Икономика и управление (селско стопанство)“, а от 2015 г. ръководител на катедра "Аграрна икономика". Има над 70 научни и практически публикации в специализирани издания в страната и чужбина в областите: управление на поземлените ресурси, аграрен маркетинг, развитие на селските райони и др. Участвала е като експерт и ръководител в над 25 изследователски и бизнес проекти, част от които свързани с арендния модел на земеделие и развитието на селските райони.

Светлана Попова: Магистър по Икономика и управление на промишлеността /ВИНС/ Икономически университет гр. Варна; специализация по Бизнес администрация за финансови специалисти по програма „Банково дело“ - Международен банков институт и Manchester Business School; оценител на: земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия и вземания, права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения; недвижими имоти; член на КНОБ; директор на Инвестиционен център в гр. Плевен на ЕЛАНА Финансов холдинг; партньор и представляващ публично дружество за финансов лизинг на земеделски земи и оборотно финансиране на земеделски стопани; над 15- годишен опит в оценки на земеделски земи и трайни насаждения за целите на: публично акционерно дружество със специална инвестиционна цел; кредитирането за банки в страната и чужбина; общини, МЗХ, Агенция по вписванията, съда, частни възложители; професионален опит в подготовка на проектни предложения и отчитане на проекти по ПРСР (Програма за развитие на селските райони)

Адвокат Снежина Ковачева – Адвокатска колегия Варна.

Условия за участие в квалификационния семинар:

Цена за участие на членове на КНОБ – 40,00 /четиридесет/ лв. крайна цена.

За други участници – цена за участие 72,00 /седемдесет и два/ лв. с ДДС.

Плащането се извършва по следната сметка: 

IBAN: BG82 BPBI 7942 1079 5016 19, 

BIC:BPBIBGSF 

Банка:"Юробанк България" АД

Титуляр : КНОБ

В основанието на платежния документ задължително се вписва: "Квал. семинар 22.05.2021 г., трите имена и ЕГН"

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва на електронната поща на Регионална колегия Варна, с изпращане на заявление и копие на платежен документ. Е-mail адрес: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   

Тел. за информация: 0879843211

Краен срок за регистрация: 20.05.2021 г. включително.

На 21.05.2020 г. всички участници ще получат на посочен от тях имейл в заявлението, линк за участие в квалификационното мероприятие.