iq business

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ PDF Print E-mail

 

Съветът на Регионална колегия – Варна на основание чл.30(2) от Устава и чл.14(2) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии свиква Извънредно общо събрание на 27 февруари 2018 г. от 17:30 часа в гр. Варна, ул. "Брегалница ",Студентски общежиния бл. 1, ет. Партер/Офиса на РК – Варна/, при следния дневен ред :

1.Откриване на ИОС на РК- Варна от Председателя на СРК на РК- Варна.

2.Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ИОС на РК- Варна от Председателя на комисията по регистрацията.

3.Гласуване от ИОС на РК- Варна състава на преброителите в зала относно установяване кворума и явното гласуване от ИОС на РК- Варна при провеждане на събранието.

4.Утвърждаване от ИОС на РК- Варна на състава, Председателя и дейността на комисията по регистрация на участниците в ИОС на РК- Варна.

5.Гласуване на дневния ред ИОС на РК-Варна.

6.Гласуване от ИОС на РК- Варна поименно на предложените членове за делегати и резервни делегати за провеждане на ИДОС на КНОБ, 17-18 март 2018г. в гр.Шумен на основание ДР от УС на КНОБ.

7.Закриване на ИОС на РК - Варна.

 

Регистрация на участниците от 17:15-17:30часа. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 18:30 часа на 27 февруари 2018 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

 

За присъствие и вземане на участие в ИОС на РК-Варна всеки член с право на глас, трябва да е внесъл дължимия членски внос за 2018 година, а за нови членове –  внесен членски внос за 2018 година до 15 февруари 2018 г.

             Членският внос за 2018 г. се внася по следната банкова сметка:

 Банка:         "Алианц Банк България" АД    

BIC:              BUINBGSF

IBAN:           BG45BUIN95611000202201 

Титуляр :     КНОБ РК Варна 

   В основанието за внасяне се вписват задължително: Трите имена на заявителя/члена на КНОБ и „членски внос за 2018 год."

 Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК-Варна.

 Регистрация на упълномощените лица за участие в Общото събрание:

 Регистрационната карта се попълва предварително от участниците в ИОС и се предава заедно с пълномощните на регистраторите в момента на регистрацията /предават се оригинали/.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните!

 Регистрационните карти заедно с пълномощните може да намерите тук и трябва да бъдат изпратени на електронния адрес на РК-Варна /сканирани/ e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  до 26.02.2018 г.