iq business

Общо събрание на РК-Варна PDF Print E-mail


КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ – ВАРНА

      Съветът на Регионална колегия – Варна към Камарата на независимите оценители в България на основание чл.30 (5) от Устава и чл.13 (3) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии свиква Общо събрание на 01 април 2017 г. (събота) от 09:00 часа в гр. Варна, Икономически университет - Варна, бул. "Княз Борис I" №77,  зала 128, при следния дневен ред:

 1.   Откриване на ОС на РК-Варна към КНОБ от Председателя на СРК - Варна. Избор на Председател на Общото събрание на РК Варна

2.   Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК-Варна към КНОБ от Председателя на комисията по регистрацията и преглед на пълномощните.

3.   Гласуване от ОС на РК-Варна към КНОБ състава на преброителите в зала относно установяване кворума и явното гласуване от ОС на РК-Варна към КНОБ при провеждане на събранието. Предложенията са от Председателя на комисията по явно гласуване в зала.

4.   Утвърждаване от ОС на РК-Варна към КНОБ състава, Председателя и дейността на комисията по регистрация на участниците в ОС на РК-Варна към КНОБ. Предложенията са от Председателя на комисията по регистрацията.

5.   Гласуване от ОС на РК-Варна към КНОБ състава и Председателя на комисията по предложенията.

6.   Гласуване от ОС на РК-Варна към КНОБ състава и Председателя на комисията по тайния избор на членове на СРК, Председател на СРК и Контрольор на СРК.

7.   Гласуване от ОС на РК-Варна към КНОБ състава и Председателя на комисията по документите и проекторешенията.

8.   Отчет на Съвета на РК-Варна за дейността на колегията за периода на целия мандат (2013 - 2017 год.). Справка за финансовите приходи и разходи на Регионална колегия-Варна за периода на целия мандат (2013 - 2017 год.). Отчет на Контрольора за периода на целия мандат (2013 - 2017 год.).

9.   Освобождаване от отговорност на Съвета на РК-Варна за периода на целия мандат.

10. Приемане бюджет и административен щат на РК-Варна за 2017 год.

11. Приемане Програма за дейността на РК-Варна за 2017 год.

12. Избор на членове на Съвета на РК-Варна.

13. Избор на Председател на Съвета на РК-Варна.

14. Избор на Контрольор на РК-Варна.

 При липса на кворум на основание чл.20 от Устава събранието ще се проведе в същия ден, на същото място в 10:00 ч. при същия дневен ред.

Регистрацията започва в 08:00 ч. до 09.00 ч. на 01 април 2017 г. във фоайето пред зала 128.

За да присъствате на Общото събрание на РК Варна с право на глас, трябва да сте внесли  членския внос за 2017 година.

Членският внос за 2017 г. се внася по следната банкова сметка:

"Алианц Банк България" АД

BIC: BUINBGSF

IBAN: BG45BUIN95611000202201

Титуляр : КНОБ РК Варна

В основанието за внасяне се вписва : Членски внос за 2017 г. три имена и ЕГН

Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК – Варна.

Регистрация на упълномощените лица за участие в Общото събрание:

Регистрационната карта се попълва предварително от участниците в Общото събрание и се предава заедно с пълномощните и декларацията на регистраторите в момента на регистрацията. Не се изисква нотариална заверка на пълномощните!

!!! С цел отпечатване на делегатските карти, молим регистрационните карти заедно с пълномощните и декларациите да бъдат изпратени предварително по електронен път на e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  до 27.03.2017 г.