iq business

Членство в КНОБ РК-Варна за 2017г. PDF Print E-mail

 

Уважаеми колеги,

Съветът на Регионална колегия Варна Ви уведомява, че съгласно чл.10. (1) от Правилника за финансова дейност в КНОБ срокът за плащане на годишния членския внос за 2017 г. е до 30 януари 2017 г., за настоящите членове. Възможността за членство в КНОБ е текуща и постоянна. Заплащането на членския внос е по банков път и е в размер на 120.00 лв. (сто и двадесет лева). 

С РЕШЕНИЕ НА УС СРОКЪТ Е УДЪЛЖЕН ДО  28 ФЕВРУАРИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО!

Таксата за членство в КНОБ РК-Варна можете да внесете по следната банкова сметка :

"Алианц Банк България" АД

BIC: BUINBGSF

IBAN: BG45BUIN95611000202201

Титуляр : КНОБ РК Варна

В основанието за внасяне се вписва : Трите имена на заявителя/члена на КНОБ, ЕГН и „членски внос за 2017 год."

Новопостъпилите членове, освен да заплатят сумата по банков път, трябва да попълнят и предоставят в офиса на РК - Варна Заявление за членство и Декларация за спазване на устава на КНОБ, както и копие на платежното нареждане .

Информативно относно членството в КНОБ

1. Съгласно Устава на Камарата в КНОБ членуват само независими оценители, вписани в Регистъра на независимите оценители съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона за независимите оценители (ЗНО).

2. С вписването в Регистъра независимите оценители придобиват право за членство в КНОБ (чл. 15, ал. 4 от ЗНО)

3. Желанието на независимия оценител за членство в КНОБ се изразява с подаване на Заявление по образец на КНОБ, придружено с Декларация за спазване на Устава на Камарата и копие от платежно нареждане за платен членски внос за текущата година.

Документите се подават в централния офис на КНОБ на адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" 122, вх. Б (може по пощата или с куриер). Членството в КНОБ възниква с решение на УС на КНОБ.

4. Съгласно Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии, членството в Регионалните колегии не е задължително. Всеки независим оценител, член на КНОБ, сам преценява дали да членува в Регионална колегия или не.

Желанието на независимия оценител, член на КНОБ, да ЧЛЕНУВА ИЛИ НЕ в Регионална колегия се заявява в Заявлението по образец на КНОБ (виж т. 3).

При евентуално възникнали въпроси от Ваша страна, моля не се колебайте да се свържете с нас на посочените контакти !