iq business

Годишен отчет на НО, съгл. ЗНО PDF Print E-mail

 

Уважаеми колеги,

Съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗНО независимият оценител представя ежегодно до 30 юни в Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) годишен отчет за извършената дейност за  2016 година.

При неизпълнение на това задължение независимият оценител се заличава от регистъра на основание чл. 11, ал. 3 от ЗНО.

ВАЖНО:  Отчети за 2016 г. се подават/входират в КНОБ - ЦО от 01.01.2017 г.    !!!!!

ВАЖНО:   За изпълнение задължението, съгласно ЗНО, чл.10., ал.2 се приемат отчети за 2016 г.,  когато са попълнени във формата /образец/, който е приложен към настоящата обява     !!!!!

ВАЖНО:  При попълване на отчета следва да се спазват правилата, приложени към настоящата обява    !!!!!

Адрес за изпращане на отчета: гр. София п.к.1000, ул. "Г.С. Раковски" №122 вх. Б, за Камара на независимите оценители в България (КНОБ)!

ОТЧЕТИТЕ СЕ ИЗПРАЩАТ ЛИЧНО С ОБРАТНА РАЗПИСКА САМО НА ПОСОЧЕНИЯ АДРЕС И РК - ВАРНА КЪМ КНОБ НЕ МОЖЕ ДА ВИ СЪДЕЙСТВА!

Правилата за отчет на независимите оценители