iq business

ПРАВИЛА ЗА ОТЧЕТ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 10, АЛ. 2 ОТ ЗНО PDF Print E-mail

 

Уважаеми колеги,

Съветът на Регионална колегия - Варна към КНОБ Ви напомня, че съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗНО независимият оценител представя ежегодно до 30 юни в Камарата на независимите оценители в България годишен отчет за извършената дейност за изтеклата година.

Годишният отчет за 2013 год. се изпраща по пощата или по куриер с обратна разписка до 30 юни 2014 год. на адрес :

гр. София, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б за Камара на независимите оценители в България.

ОТЧЕТИТЕ СЕ ИЗПРАЩАТ ЛИЧНО С ОБРАТНА РАЗПИСКА САМО НА ПОСОЧЕНИЯ АДРЕС И РК - ВАРНА КЪМ КНОБ НЕ МОЖЕ ДА ВИ СЪДЕЙСТВА!

При неизпълнение на това задължение независимият оценител се заличава от регистъра на основание чл. 11, ал. 3 от ЗНО.

Правилата за отчет на независимите оценители