iq business

Общо събрание на РК - Варна PDF Print E-mail

 

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ 

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ – ВАРНА

     Съветът на Регионална колегия – Варна към Камарата на независимите оценители в България на основание чл.30 (5) от Устава и чл.13 (3) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии свиква Общо събрание на 02 април 2014 г. (сряда) от 17:00 часа в гр. Варна, Фестивален и конгресен център, бул. "Сливница" № 2,  зала 4, при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на Регионална колегия – Варна за дейността му през изминалата 2013 г.; Отчет за приходите и разходите на Регионална колегия – Варна за 2013 г.

2. Отчет на финансовия контрольор на Регионална колегия – Варна за 2013 г.

3. Приемане на годишна програма за дейността на Регионална колегия – Варна за текущата 2014 г.

4. Приемане на проектобюджет и административен щат на Регионална колегия – Варна за 2014 г.

5. Други.

При липса на кворум на основание чл.20 от Устава събранието ще се проведе в същия ден, на същото място в 18:00 ч. при същия дневен ред.

Регистрацията започва в 16:30 ч. до 17.00 ч. на 02 април 2014 г. във фоайето пред зала 4.

За да присъствате на Общото събрание на РК Варна с право на глас, трябва да сте внесли  членския внос за 2014 година в срок до 31 март 2014 г

Членският внос за 2014 г. се внася по следната банкова сметка:

"Алианц Банк България" АД

BIC: BUINBGSF

IBAN: BG45BUIN95611000202201

Титуляр : КНОБ РК Варна

В основанието за внасяне се вписва : Членски внос за 2014 г. и трите имена на вносителя.

Регистрация за участие в Общото събрание:

Регистрационната карта се попълва предварително от участниците в Общото събрание и се предава заедно с пълномощните на регистраторите в момента на регистрацията. 

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните.

!!! Задължително е регистрационните карти заедно с пълномощните да бъдат изпратени по електронен път на e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  до 31.03.2014 г., с цел отпечатване на делегатските карти.