ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ Print

 

Управителният съвет на Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) на основания чл. 29, т. 1 от ЗНО и чл. 19, ал. 2 от Устава на КНОБ свиква редовно Общо Събрание на КНОБ, което да се проведе на 09-10.07.2016 г. в град Плевен, ул. „Ген. Владимир Вазов” № 91 сградата на Втора Клинична база в зала „МАГНУМ” ет. 2, при следният дневен ред:

1.Откриване на ОС на КНОБ от Председателя на УС на КНОБ, която председателства провеждането на ОС на КНОБ.

2.Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на КНОБ от Председателя на комисията по регистрацията.

3.Гласуване от ОС на КНОБ състава на преброителите в зала относно установяване кворума и явното гласуване от ОС на КНОБ при провеждане на събранието. Предложенията за включване в състава на комисията се предлагат от Председателя на СРК Плевен и Ловеч.

4.Утвърждаване от ОС на КНОБ състава, Председателя и дейността на комисията по регистрация на участниците в ОС на КНОБ.

5.Гласуване от ОС на КНОБ състава и Председателя на комисията по предложенията. Предложенията за включване в състава на комисията се предлагат от Председателя на СРК Плевен и Ловеч.

6.Гласуване от ОС на КНОБ състава и Председателя на комисията по тайния избор /относно провеждане на тайни избори и приемане на решения от ОС на КНОБ, вкл.в ДР и подлежащи на таен избор/. Предложенията за включване в състава на комисията се предлагат от Председателя на СРК Плевен и Ловеч.

7.Отчетен Доклад относно извършени ревизии и проверки от НАП през 2015 г. Докладва Председателя на УС на КНОБ.

8.Отчетен Доклад относно годишните финансови резултати за периода от 2009 г. до 31.12.2014 г. вкл. на основание приключило осчетоводяване за посочения период /съгласно ЗСч. и в изпълнение решението на ОС на КНОБ от 09.05.2015г./. Доклада ще съдържа отделни части по регионални колегии, ЦО и цялостно за КНОБ, относно размера на приходите и разходите, целесъбразност на извършените разходи, представени по икономически елементи. Докладва Председателя на УС на КНОБ.

9.Потвърждаване от ОС на КНОБ действията на УС на КНОБ относно ГФО за 2015 г.  по одобряване и внасяне на ГФО за 2015 г. на КНОБ, пред НАП и НСИ и приемане на ГФО от ОС на КНОБ за 2015 г.

10.Отчет на КС на КНОБ за 2015 г.

11.Отчет на КПЕ на КНОБ за 2015 г., за периода от 01.12.2015 г. до 31.12.2015г. /периода на действие на КПЕ на КНОБ, след избора на комисията/.

12.Доклад от Председателя на УС на КНОБ относно участието и дейността на официалните /по решение на УС на КНОБ/ представители на КНОБ в работната група /по заповед на зам. министър на МИ от април 2015 г./ по промени, изменения и допълнения на ЗНО през 2015г.

12.1.Доклад от Председателя на УС на КНОБ относно участието на официалните /по решение на УС на КНОБ/ представители на КНОБ в работната група /по заповеди на зам. министър на МИ от 2015 г. и от 2016 г./ по промени, изменения и допълнения на ЗНО през 2016 г. - текущо.

13.Разглеждане предложенията на КПЕ на КНОБ по протокол № 5/2016 г. т.2-ра и т.3-та от същия.

13.1.Провеждане на таен избор от ОС на КНОБ относно изключване на членове на КНОБ от членство в КНОБ, във връзка с т.13 от ДР на ОС на КНОБ.

13.2.Докладване резултатите от тайния избор /по  т.13.1. от ДР/ от Председателя на комисията по тайния избор.

14.При положение и в резултат на тайния избор, съгласно т.13.1. е налице необходимост от попълване състава на ръководен орган на КНОБ, Комисията по прием на предложения започва своята работа, като ОС на КНОБ определя време, в което се приемат предложения за нов/ви членове на ръководни органи на КНОБ.

14.1.Провеждане на таен избор за попълване състава на ръководен орган на КНОБ.

14.2.Докладване резултатите от тайния избор по т.14.1. от ДР от Председателя на комисията по тайния избор.

15.Отчети за дейността на КНОБ за 2015 г. Ресорните отговорници членове на УС на КНОБ докладват по ресори за извършената през 2015 г. дейност.

16.Приемане от ОС на КНОБ програми за дейността на КНОБ по ресори за 2016 г., като в представените пред ОС на КНОБ проекто-програми за 2016 г. по ресори се отрази изпълнението им по текущи данни.

17.Приемане от ОС на КНОБ на Бюджет на КНОБ за 2016 г.

18.Други, включени в ДР по решения на ОС на КНОБ, приети с явно гласуване в зала.

Начален час на ОС на КНОБ – 09:00 часа на 09.07.2016 г.

Регистрацията на участниците ще се извършва от 08:00 часа на 09.07.2016 г. на посочения по-горе адрес на провеждане на ОС на КНОБ.

Ако на определеният начален час липсва кворум, на основание на чл. 20, ал. 1 от Устава на КНОБ ОС на КНОБ се отлага с един час - 10:00 часа на 09.07.2016 г. и се провежда независимо от броя на присъстващите.

Формата за пълномощно, декларация и регистрационна карта е задължително да бъде изпратена в ЦО на КНОБ по електронен път на e-mail: office@ciab-bg,com в срок до 30 юни 2016 г. /четвъртък/ с цел отпечатване на делегатските карти .

Управителен Съвет на Камарата на Независимите Оценители в България