iq business

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КНОБ РК-ВАРНА 10.04.2024Г. PDF Print E-mail

 

Файлове: Пълномощно

Камара на независимите оценители в България 

Регионална колегия – Варна

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия – Варна на основание чл.30 ал.5 от Устава и чл. 13, ал. 3 от Правилника за учредяването, устройството и дейността на регионалните колегии на КНОБ, свиква Общо събрание на 10 април 2024 год., от 17.30 часа, онлайн, при следния дневен ред:

1. Откриване на ОС на РК- Варна от Председателя на СРК на РК- Варна.

2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК- Варна от Председателя на комисията по регистрацията.

3. Гласуване от ОС на РК- Варна състава и председателя на преброителите относно установяване кворума и явното гласуване от ОС на РК- Варна при провеждане на събранието.

4. Гласуване на дневния ред на ОС на РК-Варна.

5. Предложения за представител от членовете на РК-Варна в КПЕ, поради приключване на мандата на настоящия ни представител.

6. Организационни въпроси по участието на членове на КНОБ РК-Варна в Общото събрание на 26 - 27 април 2024 г. на КНОБ в гр. София.

7. Други.

8. Закриване на ОС на РК Варна. 

             Регистрация на участниците от 17.00 часа до 17.30 часа на 10.04.2024 г. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава и чл. 14, ал. 1 от Правилника, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 18.30 часа на 10.04.2024 г. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове. 

         За да присъствате на Общото събрание на РК Варна с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2024 година.

           Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК – Варна. 

            Регистрация на упълномощените лица за участие в Общото събрание:

Регистрационната карта се попълва предварително от участниците в ОС и се изпраща /сканирана/ с пълномощните на регистраторите на електронния адрес на РК – Варна e-mail:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  до 09.04.2024 г.

 Не се изисква нотариална заверка на пълномощните! 

Общото събрание ще се проведе онлайн, чрез платформата зуум. На всички членове ще бъде изпратен линк за участие на 10.04.2024 г., ако желаете да получите линка на друг имейл различен от този за кореспонденция с колегията, моля да ни го изпратите на имейл адрес This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Съвет на РК Варна към КНОБ