iq business

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ PDF Print E-mail

 

                     ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия (РК) – Варна към Камарата на независимите
оценители в България (КНОБ), на основание чл. 30, ал. 5 от Устава и чл. 13, ал. 3 от
Правилника за учредяването, устройството и дейността на регионалните колегии на
КНОБ, свиква Общо събрание на 31 май 2018 год. (четвъртък), от 16.30 часа в гр.
Варна, бул. “Княз Борис I” № 77, сградата на Икономически университет-Варна, при
следния дневен ред:
1. Откриване на ОС на РК- Варна от Председателя на СРК на РК- Варна.
2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК- Варна от
Председателя на комисията по регистрацията.
3. Гласуване от ОС на РК- Варна състава и председателя на преброителите в зала
относно установяване кворума и явното гласуване от ОС на РК- Варна при
провеждане на събранието.
4. Гласуване на дневния ред, на ОС на РК-Варна.
5. Отчет на Съвета на Регионална колегия – Варна за дейността на Съвета през
изминалата 2017г.; Отчет за приходите и разходите на Регионална колегия – Варна
за 2017г.
6. Отчет на финансовия контрольор на Регионална колегия – Варна за 2017г.
7. Приемане на годишна програма за дейността на Регионална колегия – Варна за
2018 г.
8. Приемане на проектобюджет и административен щат на Регионална колегия –
Варна за 2018г.
9. Избор от ОС на РК Варна на състава и председателя на комисията по
предложенията.
10. Гласуване от ОС на РК- Варна поименно на предложените членове за делегати и
резервни делегати за провеждане на ИДОС на КНОБ, 16-17 юни 2018г. в гр.Русе на
основание ДР от УС на КНОБ.
11. Други.
12. Закриване на ОС на РК Варна.

Регистрацията е от 16.00 часа до 16.30 часа на 31 май 2018 год. При липса на
кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава и чл. 14, ал. 1 от Правилника, събранието ще се
отложи с един час по-късно и ще започне от 17.30 часа на 31 май 2018 год. на същото
място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

За да присъствате на Общото събрание на РК Варна с право на глас, трябва да сте
внесли членския внос за 2018 година.

Образците на пълномощно, декларация и регистрационна карта можете да
намерите тук и тук. 
                                   Съвет на РК-Варна към КНОБ