iq business

ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ПО "МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ" PDF Print E-mail

 

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Организира обучителен курс във връзка с подготовка за придобиване на оценителска правоспособност по „Машини и съоръжения”, който ще се проведе от 17.09.2016 г. до 30.09.2016 г. вкл. в град София.

Място на провеждане:  ТУ - гр. София, начало 9.00 часа на 17.09.2016 г.

Информация за залата, в която ще се провежда курса ще уточним допълнително, с оглед броя на участниците.

Представяме Ви лекторския екип:

Проф. д-р Димитър Дамянов Дамяновски – преподавател в ТУ-София, доц.д-р Николай Иванов Казаков – преподавател в ТУ-София, проф. д.т.н. Веско Крумов Панов – преподавател в ТУ-София и инж. Красимир Иванов Братанов – член на Учебно Методичен Съвет към УС на КНОБ.

Цена на обучителния курс: 1140.00 /хиляда сто и четиридесет/ лв. с вкл. ДДС.

Цената включва: Лекции, Дискусии, Решаване на примери, Учебен материал, Обяд и една кафе пауза.

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се осъществява от КНОБ - ЦО,  след подаване на заявление придружено с копие от платежен документ за извършено плащане. Регистрацията за удобство на участниците ще се осъществи чрез имейл адреса на Централния офис на КНОБ – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Тел. за информация: 02/483 38 63

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN: BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC: BPBIBGSF

Банка: Юробанк България АД

В основанието на платежния документ задължително се вписва: обуч. курс, „МС”,  трите имена и ЕГН.

Краен срок за заплащане и регистрация: 09.09.2016 г. вкл.

Срокът за подаване на документи за участие в изпит за придобиване на оценителска правоспособност по „Машини и съоръжения” е 30.09.2016 г. вкл.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ