iq business

ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ПО "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ" PDF Print E-mail

 

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Организира обучителен курс във връзка с подготовка за придобиване на оценителска правоспособност по „Недвижими имоти”, който ще се проведе от 29.08.2016 г.  до 11.09.2016 г. вкл. в град София.

Място на провеждане:  УНСС, гр. София, начало 9.00 часа на 29.08.2016 г. Информация за залата, в която ще се провежда курса ще уточним допълнително, с оглед броя на участниците.

Представяме Ви лекторския екип от УНСС:

Проф. д-р Йорданка Йовкова, доц. д-р Гергана Боянова, доц. д-р Георги Забунов, доц. д-р Тихомир Пелов, гл. ас. д-р Илонка Горанова, гл. ас. д-р Николина Игнатова, гл. ас. д-р Драгомир Стефанов, гл. ас. д-р Мария Маркова, г-н Симеон Захариев.

Цена на обучителния курс: 1140.00 /хиляда сто и четиридесет/ лв. с вкл. ДДС.

Цената включва: Лекции, Дискусии, Решаване на примерни задачи, Учебен материал, Обяд и една кафе пауза.

Регистрация за участие: Регистрацията за участие се осъществява от КНОБ - ЦО,  след подаване на заявление придружено с копие от платежен документ за извършено плащане. Регистрацията за удобство на участниците ще се осъществи чрез имейл адреса на Централния офис на КНОБ – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Тел. за информация: 02/483 38 63

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN: BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC: BPBIBGSF

Банка: Юробанк България АД

В основанието на платежния документ задължително се вписва: обуч. курс, „НИ”,  трите имена и ЕГН.

Краен срок за заплащане и регистрация: 25.08.2016 г. вкл.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

Срокът за подаване на документи за участие в изпит за придобиване на оценителска правоспособност по „Недвижими имоти” е 29.08.2016 г. вкл.