iq business

ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ПО "ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ" PDF Print E-mail

 

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Организира обучителен курс във връзка с подготовка за придобиване на оценителска правоспособност по „Търговски предприятия и вземания”, който ще се проведе от 06.08.2016 г.  до 17.08.2016 г. в град София.

Място на провеждане:  УНСС, гр. София, начало 9.00 часа на 06.08.2016 г. Информация за залата, в която ще се провежда курса ще уточним допълнително, с оглед броя на участниците.

Представяме Ви  кратко лекторския екип:

Олег Димов е доктор по икономика, доцент в УНСС, заместник декан по научноизследователската дейност на „ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ” при УНСС, лектор по „Оценка на бизнеса” и „Финансов контрол”. Любомир Тодоров  е доктор по икономика, доцент в УНСС, лектор по „Стойностно базирани модели за оценка на бизнеса”, „Бизнес анализ”, „Анализ инвестиционната дейност на предприятието”. Теодора Рупска е доктор по икономика, доцент в УНСС, лектор по „Управленско счетоводство”. Калина Кавалджиева  е доктор по икономика, асистент в УНСС, лектор по „Бизнес оценяване”, ”Управленско счетоводство” и други.  Илонка Пешева-Горанова  е доктор по право, гл. асистент в УНСС, лектор по „Основи на правото”, ”Административно право и административен процес”. Кирил Митов  е маг. по право, маг. по икономика, аспирант в УНСС, лектор по „Оценка на бизнеса” и проф. д-р Георги Мишев от катедра "Статистика" в УНСС.

Цена на обучителния курс: 1200.00 /хиляда и двеста/ лв. с вкл. ДДС.

Цената включва: Лекции, Дискусии, Решаване на примерни задачи, Решаване на примерни тестове,  Учебен материал, Обяд и една кафе пауза.

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се осъществява от КНОБ - ЦО,  след подаване на заявление придружено с копие от платежен документ за извършено плащане.

Регистрацията за удобство на участниците може да се осъществи и чрез имейл адреса на Централния офис на КНОБ – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  .

Тел. за информация: 02/483 38 63

Плащането се извършва по следната сметка:

IBAN: BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC: BPBIBGSF

Банка: Юробанк България АД

В основанието на платежния документ задължително се вписва: обуч. курс, „ТПВ”,  трите имена и ЕГН.

Краен срок за заплащане и регистрация: 05.08.2016 г. вкл.

Срокът за подаване на документи за участие в изпит за придобиване на оценителска правоспособност по „Търговски предприятия и вземания” е 05.08.2016 г. вкл.