iq business

ПРАВИЛА ЗА ОТЧЕТ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 10, АЛ. 2 ОТ ЗНО PDF Print E-mail

 

Уважаеми колеги,

Съветът на Регионална колегия - Варна към КНОБ Ви напомня, че съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗНО независимият оценител представя ежегодно в Камарата на независимите оценители в България годишен отчет за извършената дейност за изтеклата година.

Годишният отчет за 2013 год. се изпраща по пощата или по куриер с обратна разписка до 30 юни 2014 год. на адрес :

гр. София, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б

за Камара на независимите оценители в България.

Правилата за отчет на независимите оценители можете да изтеглите от тук.

Използваме случая да Ви напомним, че започна събирането на членския внос за 2014 г.

Размерът на членския внос за 2014 г. е 120,00 лв. (Сто и двадесет лева) и се внася задължително по банков път по следната банкова сметка :

"Алианц Банк България" АД

BIC: BUINBGSF

IBAN: BG45BUIN95611000202201

Титуляр : КНОБ РК Варна

В основанието за внасяне се вписва : Членски внос за 2014 г. и трите имена на вносителя.